Naraguna:Bennylin/Purwadarminta/dh

dha dha
dhabyang dhabyang ꦝꦧꦾꦁ
dhablang dhablang ꦝꦧ꧀ꦭꦁ
dhabrêg dhabreg ꦝꦧꦽꦒ꧀
dhajêng dhajeng ꦝꦗꦼꦁ
dhadha dhadha ꦝꦝ
dhadhag dhadhag ꦝꦝꦒ꧀
dhadhah dhadhah ꦝꦝꦃ
dhadhak dhadhak ꦝꦝꦏ꧀
dhadhal dhadhal ꦝꦝꦭ꧀
dhadhali dhadhali ꦝꦝꦭꦶ
dhadha-manuk, dhadha manuk, dhadhamanuk dhadha-manuk, dhadha manuk, dhadhamanuk ꦝꦝꦩꦤꦸꦏ꧀
dhadhap dhadhap ꦝꦝꦥ꧀
dhadhap-mantêp, dhadhap mantêp, dhadhapmantêp dhadhap-mantep, dhadhap mantep, dhadhapmantep ꦝꦝꦥ꧀ꦩꦤ꧀ꦠꦼꦥ꧀
dhadhar dhadhar ꦝꦝꦂ
dhadharan dhadharan ꦝꦝꦫꦤ꧀
dhadhat dhadhat ꦝꦝꦠ꧀
dhadha-walang, dhadha walang, dhadhawalang dhadha-walang, dhadha walang, dhadhawalang ꦝꦝꦮꦭꦁ
dhadhu dhadhu ꦝꦝꦸ
dhadhuk dhadhuk ꦝꦝꦸꦏ꧀
dhadhung dhadhung ꦝꦝꦸꦁ
dhadhul dhadhul ꦝꦝꦸꦭ꧀
dhadhon dhadhon ꦝꦝꦺꦴꦤ꧀
dhaèng dhaeng ꦝꦲꦺꦁ
dhag dhag ꦝꦒ꧀
dhaga dhaga ꦝꦒ
dhagdhag dhagdhag ꦝꦒ꧀ꦝꦒ꧀
dhagdhog dhagdhog ꦝꦒ꧀ꦝꦺꦴꦒ꧀
dhage dhage ꦝꦒꦺ
dhagêl dhagel ꦝꦒꦼꦭ꧀
dhagi dhagi ꦝꦒꦶ
dhagu dhagu ꦝꦒꦸ
dhagrèg dhagreg ꦝꦒꦿꦺꦒ꧀
dhah dhah ꦝꦃ
dhaham dhaham ꦝꦲꦩ꧀
dhahar dhahar ꦝꦲꦂ
dhahas dhahas ꦝꦲꦱ꧀
dhahat dhahat ꦝꦲꦠ꧀
dhah-dhèh, dhah dhèh, dhahdhèh dhah-dheh, dhah dheh, dhahdheh ꦝꦃꦝꦺꦃ
dhahga dhahga ꦝꦃ꧀ꦒ
dhahina dhahina ꦝꦲꦶꦤ
dhahyang dhahyang ꦝꦲꦾꦁ
dhayang dhayang ꦝꦪꦁ
dhai dhai ꦝꦲꦶ
dhaya dhaya ꦝꦪ
dhayang dhayang ꦝꦪꦁ
dhayang-buruh, dhayang buruh, dhayangburuh dhayang-buruh, dhayang buruh, dhayangburuh ꦝꦪꦁꦧꦸꦫꦸꦃ
dhayuh dhayuh ꦝꦪꦸꦃ
dhayum dhayum ꦝꦪꦸꦩ꧀
dhayung dhayung ꦝꦪꦸꦁ
dhayoh dhayoh ꦝꦪꦺꦴꦃ
dhayot dhayot ꦝꦪꦺꦴꦠ꧀
dhak dhak ꦝꦏ꧀
dhakah dhakah ꦝꦏꦃ
dhakar dhakar ꦝꦏꦂ
dhakên dhaken ꦝꦏꦼꦤ꧀
dhaku dhaku ꦝꦏꦸ
dhakohan dhakohan ꦝꦏꦺꦴꦲꦤ꧀
dhakom dhakom ꦝꦏꦺꦴꦩ꧀
dhakon dhakon ꦝꦏꦺꦴꦤ꧀
dhak-wa, dhak wa, dhakwa dhak-wa, dhak wa, dhakwa ꦝꦏ꧀ꦮ
dhalang dhalang ꦝꦭꦁ
dhalangan dhalangan ꦝꦭꦔꦤ꧀
dhaldhalan dhaldhalan ꦝꦭ꧀ꦝꦭꦤ꧀
dhalung dhalung ꦝꦭꦸꦁ
dham dham ꦝꦩ꧀
dhamang dhamang ꦝꦩꦁ
dharmaga dharmaga ꦝꦂꦩꦒ
dhambul dhambul ꦝꦩ꧀ꦧꦸꦭ꧀
dhami dhami ꦝꦩꦶ
dhamis dhamis ꦝꦩꦶꦱ꧀
dhampa dhampa ꦝꦩ꧀ꦥ
dhampak dhampak ꦝꦩ꧀ꦥꦏ꧀
dhampar dhampar ꦝꦩ꧀ꦥꦂ
dhampèng dhampeng ꦝꦩ꧀ꦥꦺꦁ
dhamping dhamping ꦝꦩ꧀ꦥꦶꦁ
dhampit dhampit ꦝꦩ꧀ꦥꦶꦠ꧀
dhampyak dhampyak ꦝꦩ꧀ꦥꦾꦏ꧀
dhampyang dhampyang ꦝꦩ꧀ꦥꦾꦁ
dhampyuk dhampyuk ꦝꦩ꧀ꦥꦾꦸꦏ꧀
dhampyung dhampyung ꦝꦩ꧀ꦥꦾꦸꦁ
dhamplak dhamplak ꦝꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦏ꧀
dhamplèng dhampleng ꦝꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦁ
dhana dhana ꦝꦤ
dhana-dhini, dhana dhini, dhanadhini dhana-dhini, dhana dhini, dhanadhini ꦝꦤꦝꦶꦤꦶ
dhandha dhandha ꦝꦤ꧀ꦝ
dhandhan dhandhan ꦝꦤ꧀ꦝꦤ꧀
dhandhang dhandhang ꦝꦤ꧀ꦝꦁ
dhandhang-gêndhis, dhandhang gêndhis, dhandhanggêndhis dhandhang-gendhis, dhandhang gendhis, dhandhanggendhis ꦝꦤ꧀ꦝꦁꦒꦼꦤ꧀ꦝꦶꦱ꧀
dhangdhang-gula, dhangdhang gula, dhangdhanggula dhangdhang-gula, dhangdhang gula, dhangdhanggula ꦝꦁꦝꦁꦒꦸꦭ
dhandhêng dhandheng ꦝꦤ꧀ꦝꦼꦁ
dhandhêr dhandher ꦝꦤ꧀ꦝꦼꦂ
dhandhing dhandhing ꦝꦤ꧀ꦝꦶꦁ
dhanu dhanu ꦝꦤꦸ
dhancang dhancang ꦝꦚ꧀ꦕꦁ
dhanyang dhanyang ꦝꦚꦁ
dhang dhang ꦝꦁ
dhangah-dhangah, dhangah dhangah, dhangahdhangah dhangah-dhangah, dhangah dhangah, dhangahdhangah ꦝꦔꦃꦝꦔꦃ
dhangak dhangak ꦝꦔꦏ꧀
dhangan dhangan ꦝꦔꦤ꧀
dhangdhang dhangdhang ꦝꦁꦝꦁ
dhang-dheng, dhang dheng, dhangdheng dhang-dheng, dhang dheng, dhangdheng ꦝꦁꦝꦺꦁ
dhandhêng dhandheng ꦝꦤ꧀ꦝꦼꦁ
dhangdhêr dhangdher ꦝꦁꦝꦼꦂ
dhangdhing dhangdhing ꦝꦁꦝꦶꦁ
dhangdhong dhangdhong ꦝꦁꦝꦺꦴꦁ
dhangêt dhanget ꦝꦔꦼꦠ꧀
dhangglongan dhangglongan ꦝꦁꦒꦺꦴꦔꦤ꧀
dhangbyang dhangbyang ꦝꦁꦧꦾꦁ
dhangyang dhangyang ꦝꦔꦾꦁ
dhangir dhangir ꦝꦔꦶꦂ
dhangka dhangka ꦝꦁꦏ
dhangkak dhangkak ꦝꦁꦏꦏ꧀
dhangkal dhangkal ꦝꦁꦏꦭ꧀
dhangkèl dhangkel ꦝꦁꦏꦺꦭ꧀
dhangklèh-dhangklèh, dhangklèh dhangklèh, dhangklèhdhangklèh dhangkleh-dhangkleh, dhangkleh dhangkleh, dhangklehdhangkleh ꦝꦁꦏ꧀ꦭꦺꦃꦝꦁꦏ꧀ꦭꦺꦃ
dhangklak-dhangklik, dhangklak dhangklik, dhangklakdhangklik dhangklak-dhangklik, dhangklak dhangklik, dhangklakdhangklik ꦝꦁꦏ꧀ꦭꦏ꧀ꦝꦁꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀
dhangkruk dhangkruk ꦝꦁꦏꦿꦸꦏ꧀
dhangkrok dhangkrok ꦝꦁꦏꦿꦺꦴꦏ꧀
dhanglêng dhangleng ꦝꦔ꧀ꦭꦼꦁ
dhangling dhangling ꦝꦔ꧀ꦭꦶꦁ
dhangsah dhangsah ꦝꦁꦱꦃ
dhangsul dhangsul ꦝꦁꦱꦸꦭ꧀
dhangsur dhangsur ꦝꦁꦱꦸꦂ
dhauk dhauk ꦝꦲꦸꦏ꧀
dhaulu dhaulu ꦝꦲꦸꦭꦸ
dhaun dhaun ꦝꦲꦸꦤ꧀
dhaup dhaup ꦝꦲꦸꦥ꧀
dhaut dhaut ꦝꦲꦸꦠ꧀
dhaon dhaon ꦝꦲꦺꦴꦤ꧀
dhaos dhaos ꦝꦲꦺꦴꦱ꧀
dhapa dhapa ꦝꦥ
dhapêt dhapet ꦝꦥꦼꦠ꧀
dhaplang dhaplang ꦝꦥ꧀ꦭꦁ
dhaplok dhaplok ꦝꦥ꧀ꦭꦺꦴꦏ꧀
dhapuk dhapuk ꦝꦥꦸꦏ꧀
dhapur dhapur ꦝꦥꦸꦂ
dhar dhar ꦝꦂ
dhara dhara ꦝꦫ
dharah dharah ꦝꦫꦃ
dharaka dharaka ꦝꦫꦏ
dharak-dharak, dharak dharak, dharakdharak dharak-dharak, dharak dharak, dharakdharak ꦝꦫꦏ꧀ꦝꦫꦏ꧀
dharani dharani ꦝꦫꦤꦶ
dharang dharang ꦝꦫꦁ
dharat dharat ꦝꦫꦠ꧀
dhar-dhèr, dhar dhèr, dhardhèr dhar-dher, dhar dher, dhardher ꦝꦂꦝꦺꦂ
dhari dhari ꦝꦫꦶ
dharik-dharik, dharik dharik, dharikdharik dharik-dharik, dharik dharik, dharikdharik ꦝꦫꦶꦏ꧀ꦝꦫꦶꦏ꧀
dhas dhas ꦝꦱ꧀
dhasar dhasar ꦝꦱꦂ
dhasèn dhasen ꦝꦱꦺꦤ꧀
dhasi dhasi ꦝꦱꦶ
dhat dhat ꦝꦠ꧀
dhatêng dhateng ꦝꦠꦼꦁ
dhatêngan dhatengan ꦝꦠꦼꦔꦤ꧀
dhat-nyêng, dhat nyêng, dhatnyêng dhat-nyeng, dhat nyeng, dhatnyeng ꦝꦠ꧀ꦚꦼꦁ
dhatu dhatu ꦝꦠꦸ
dhatuk dhatuk ꦝꦠꦸꦏ꧀
dhatulaya dhatulaya ꦝꦠꦸꦭꦪ
dhacah dhacah ꦝꦕꦃ
dhacin dhacin ꦝꦕꦶꦤ꧀
dhawah dhawah ꦝꦮꦃ
dhawahan dhawahan ꦝꦮꦲꦤ꧀
dhawak dhawak ꦝꦮꦏ꧀
dhawêt dhawet ꦝꦮꦼꦠ꧀
dhawuh dhawuh ꦝꦮꦸꦃ
dhawuhan dhawuhan ꦝꦮꦸꦲꦤ꧀
dhawuk dhawuk ꦝꦮꦸꦏ꧀
dhawul-dhawul, dhawul dhawul, dhawuldhawul dhawul-dhawul, dhawul dhawul, dhawuldhawul ꦝꦮꦸꦭ꧀ꦝꦮꦸꦭ꧀
dhawoh dhawoh ꦝꦮꦺꦴꦃ
dhe dhe ꦝꦺ
dhebat dhebat ꦝꦺꦧꦠ꧀
dhèblèng dhebleng ꦝꦺꦧ꧀ꦭꦺꦁ
dhedhe dhedhe ꦝꦺꦝꦺ
dhèdhèh dhedheh ꦝꦺꦝꦺꦃ
dhèdhèk dhedhek ꦝꦺꦝꦺꦏ꧀
dhèdhèl dhedhel ꦝꦺꦝꦺꦭ꧀
dhèdhèl-dhowèl, dhèdhèl dhowèl, dhèdhèldhowèl dhedhel-dhowel, dhedhel dhowel, dhedheldhowel ꦝꦺꦝꦺꦭ꧀ꦝꦺꦴꦮꦺꦭ꧀
dhèdhèr dhedher ꦝꦺꦝꦺꦂ
dhèdhès dhedhes ꦝꦺꦝꦺꦱ꧀
dhèdhèt dhedhet ꦝꦺꦝꦺꦠ꧀
dhèg dheg ꦝꦺꦒ꧀
dhega dhega ꦝꦺꦒ
dhèglèg dhegleg ꦝꦺꦒ꧀ꦭꦺꦒ꧀
dhèglèng dhegleng ꦝꦺꦒ꧀ꦭꦺꦁ
dheglog dheglog ꦝꦺꦒ꧀ꦭꦺꦴꦒ꧀
dhegus dhegus ꦝꦺꦒꦸꦱ꧀
dhegol dhegol ꦝꦺꦒꦺꦴꦭ꧀
dhèh dheh ꦝꦺꦃ
dhèh-dhèh, dhèh dhèh, dhèhdhèh dheh-dheh, dheh dheh, dhehdheh ꦝꦺꦃꦝꦺꦃ
dhèhèh dheheh ꦝꦺꦲꦺꦃ
dhèhèm dhehem ꦝꦺꦲꦺꦩ꧀
dheyang-dheyang, dheyang dheyang, dheyangdheyang dheyang-dheyang, dheyang dheyang, dheyangdheyang ꦝꦺꦪꦁꦝꦺꦪꦁ
dheye dheye ꦝꦺꦪꦺ
dhèyèk dheyek ꦝꦺꦪꦺꦏ꧀
dheyog dheyog ꦝꦺꦪꦺꦴꦒ꧀
dheyos dheyos ꦝꦺꦪꦺꦴꦱ꧀
dheyot dheyot ꦝꦺꦪꦺꦴꦠ꧀
dhèk dhek ꦝꦺꦏ꧀
dhèk-e, dhèk e, dhèke dhek-e, dhek e, dheke ꦝꦺꦏ꧀ꦲꦺ
dhèkên dheken ꦝꦺꦏꦼꦤ꧀
dhèk-ere, dhèk ere, dhèkere dhek-ere, dhek ere, dhekere ꦝꦺꦏ꧀ꦲꦺꦫꦺ
dheklarasi dheklarasi ꦝꦺꦏ꧀ꦭꦫꦱꦶ
dhèkman dhekman ꦝꦺꦏ꧀ꦩꦤ꧀
dhèknèh dhekneh ꦝꦺꦏ꧀ꦤꦺꦃ
dhèkneya dhekneya ꦝꦺꦏ꧀ꦤꦺꦪ
dhèkne dhekne ꦝꦺꦏ꧀ꦤꦺ
dhèknèn dheknen ꦝꦺꦏ꧀ꦤꦺꦤ꧀
dhekor dhekor ꦝꦺꦏꦺꦴꦂ
dhekor dhekor ꦝꦺꦏꦺꦴꦂ
dhèkwur dhekwur ꦝꦺꦏ꧀ꦮꦸꦂ
dhela dhela ꦝꦺꦭ
dhèlèk dhelek ꦝꦺꦭꦺꦏ꧀
dhelik dhelik ꦝꦺꦭꦶꦏ꧀
dhelik dhelik ꦝꦺꦭꦶꦏ꧀
dhèm dhem ꦝꦺꦩ꧀
dhèmbèl dhembel ꦝꦺꦩ꧀ꦧꦺꦭ꧀
dhèmèl dhemel ꦝꦺꦩꦺꦭ꧀
dhèmês dhemes ꦝꦺꦩꦼꦱ꧀
dhemokrasi dhemokrasi ꦝꦺꦩꦺꦴꦏꦿꦱꦶ
dhèmpèl dhempel ꦝꦺꦩ꧀ꦥꦺꦭ꧀
dhèmpèt dhempet ꦝꦺꦩ꧀ꦥꦺꦠ꧀
dhèmpyèk-dhèmpyèk, dhèmpyèk dhèmpyèk, dhèmpyèkdhèmpyèk dhempyek-dhempyek, dhempyek dhempyek, dhempyekdhempyek ꦝꦺꦩ꧀ꦥꦾꦺꦏ꧀ꦝꦺꦩ꧀ꦥꦾꦺꦏ꧀
dhèmpyèng-dhèmpyèng, dhèmpyèng dhèmpyèng, dhèmpyèngdhèmpyèng dhempyeng-dhempyeng, dhempyeng dhempyeng, dhempyengdhempyeng ꦝꦺꦩ꧀ꦥꦾꦺꦁꦝꦺꦩ꧀ꦥꦾꦺꦁ
dhèmplèk dhemplek ꦝꦺꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦏ꧀
dhèmpok dhempok ꦝꦺꦩ꧀ꦥꦺꦴꦏ꧀
dhèmpol dhempol ꦝꦺꦩ꧀ꦥꦺꦴꦭ꧀
dhendhang dhendhang ꦝꦺꦤ꧀ꦝꦁ
dhendhang-dhendhung, dhendhang dhendhung, dhendhangdhendhung dhendhang-dhendhung, dhendhang dhendhung, dhendhangdhendhung ꦝꦺꦤ꧀ꦝꦁꦝꦺꦤ꧀ꦝꦸꦁ
dhèndhèk dhendhek ꦝꦺꦤ꧀ꦝꦺꦏ꧀
dhèndhèng dhendheng ꦝꦺꦤ꧀ꦝꦺꦁ
dhènèh dheneh ꦝꦺꦤꦺꦃ
dhènok dhenok ꦝꦺꦤꦺꦴꦏ꧀
dhèncèng dhenceng ꦝꦺꦚ꧀ꦕꦺꦁ
dhèng dheng ꦝꦺꦁ
dhenga dhenga ꦝꦺꦔ
dhengah dhengah ꦝꦺꦔꦃ
dhengan dhengan ꦝꦺꦔꦤ꧀
dhèngdhèng dhengdheng ꦝꦺꦁꦝꦺꦁ
dhèngèk dhengek ꦝꦺꦔꦺꦏ꧀
dhèngèn dhengen ꦝꦺꦔꦺꦤ꧀
dhèngèr dhenger ꦝꦺꦔꦺꦂ
dhèngêr dhenger ꦝꦺꦔꦼꦂ
dhèngkèl dhengkel ꦝꦺꦁꦏꦺꦭ꧀
dhèngkèl dhengkel ꦝꦺꦁꦏꦺꦭ꧀
dhèngklang dhengklang ꦝꦺꦁꦏ꧀ꦭꦁ
dhèngklèh-dhèngklèh, dhèngklèh dhèngklèh, dhèngklèhdhèngklèh dhengkleh-dhengkleh, dhengkleh dhengkleh, dhengklehdhengkleh ꦝꦺꦁꦏ꧀ꦭꦺꦃꦝꦺꦁꦏ꧀ꦭꦺꦃ
dhèngklèk dhengklek ꦝꦺꦁꦏ꧀ꦭꦺꦏ꧀
dhèngkok dhengkok ꦝꦺꦁꦏꦺꦴꦏ꧀
dhèngsèl dhengsel ꦝꦺꦁꦱꦺꦭ꧀
dhèngsèr dhengser ꦝꦺꦁꦱꦺꦂ
dheos dheos ꦝꦺꦲꦺꦴꦱ꧀
dhèp dhep ꦝꦺꦥ꧀
dhepah dhepah ꦝꦺꦥꦃ
dhepara dhepara ꦝꦺꦥꦫ
dhepartêmèn dhepartemen ꦝꦺꦥꦂꦠꦼꦩꦺꦤ꧀
dhepe-dhepe, dhepe dhepe, dhepedhepe dhepe-dhepe, dhepe dhepe, dhepedhepe ꦝꦺꦥꦺꦝꦺꦥꦺ
dhèpèl dhepel ꦝꦺꦥꦺꦭ꧀
dheplak-dhèplèk, dheplak dhèplèk, dheplakdhèplèk dheplak-dheplek, dheplak dheplek, dheplakdheplek ꦝꦺꦥ꧀ꦭꦏ꧀ꦝꦺꦥ꧀ꦭꦺꦏ꧀
dhepo dhepo ꦝꦺꦥꦺꦴ
dhepok dhepok ꦝꦺꦥꦺꦴꦏ꧀
dhepor dhepor ꦝꦺꦥꦺꦴꦂ
dheprok dheprok ꦝꦺꦥꦿꦺꦴꦏ꧀
dhèr dher ꦝꦺꦂ
dhere dhere ꦝꦺꦫꦺ
dhèrèk dherek ꦝꦺꦫꦺꦏ꧀
dhèrèkan dherekan ꦝꦺꦫꦺꦏꦤ꧀
dhèsèl dhesel ꦝꦺꦱꦺꦭ꧀
Dhesèmbêr Dhesember ꦝꦺꦱꦺꦩ꧀ꦧꦼꦂ
dhesèntri dhesentri ꦝꦺꦱꦺꦤ꧀ꦠꦿꦶ
dhesêntre dhesentre ꦝꦺꦱꦼꦤ꧀ꦠꦿꦺ
dhèsi dhesi ꦝꦺꦱꦶ
dhèto dheto ꦝꦺꦠꦺꦴ
dhècèh dheceh ꦝꦺꦕꦺꦃ
dhècol dhecol ꦝꦺꦕꦺꦴꦭ꧀
dhèthèng dhetheng ꦝꦺꦛꦺꦁ
dhewe dhewe ꦝꦺꦮꦺ
dhèwèk dhewek ꦝꦺꦮꦺꦏ꧀
dhèwèkan dhewekan ꦝꦺꦮꦺꦏꦤ꧀
dhèwèke dheweke ꦝꦺꦮꦺꦏꦺ
dhèwèkne dhewekne ꦝꦺꦮꦺꦏ꧀ꦤꦺ
dhèwèknèn dheweknen ꦝꦺꦮꦺꦏ꧀ꦤꦺꦤ꧀
dhewutan dhewutan ꦝꦺꦮꦸꦠꦤ꧀
dhewot-dhewot, dhewot dhewot, dhewotdhewot dhewot-dhewot, dhewot dhewot, dhewotdhewot ꦝꦺꦮꦺꦴꦠ꧀ꦝꦺꦮꦺꦴꦠ꧀
dhêbat dhebat ꦝꦼꦧꦠ꧀
dhêdhak dhedhak ꦝꦼꦝꦏ꧀
dhêdhali dhedhali ꦝꦼꦝꦭꦶ
dhêdhêg dhedheg ꦝꦼꦝꦼꦒ꧀
dhêdhêk dhedhek ꦝꦼꦝꦼꦏ꧀
dhêdhêl dhedhel ꦝꦼꦝꦼꦭ꧀
dhêdhêm dhedhem ꦝꦼꦝꦼꦩ꧀
dhêdhêp dhedhep ꦝꦼꦝꦼꦥ꧀
dhêdhêpa dhedhepa ꦝꦼꦝꦼꦥ
dhêdhêr dhedher ꦝꦼꦝꦼꦂ
dhêdhês dhedhes ꦝꦼꦝꦼꦱ꧀
dhêdhêt dhedhet ꦝꦼꦝꦼꦠ꧀
dhêg dheg ꦝꦼꦒ꧀
dhêg-dhêgan, dhêg dhêgan, dhêgdhêgan dheg-dhegan, dheg dhegan, dhegdhegan ꦝꦼꦒ꧀ꦝꦼꦒꦤ꧀
dhêgèl dhegel ꦝꦼꦒꦺꦭ꧀
dhêgêl dhegel ꦝꦼꦒꦼꦭ꧀
dhêglag dheglag ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦒ꧀
dhêglag-dhêglèg, dhêglag dhêglèg, dhêglagdhêglèg dheglag-dhegleg, dheglag dhegleg, dheglagdhegleg ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦒ꧀ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦺꦒ꧀
dhêglag-dhêglug, dhêglag dhêglug, dhêglagdhêglug dheglag-dheglug, dheglag dheglug, dheglagdheglug ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦒ꧀ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦸꦒ꧀
dhêglêg dhegleg ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦼꦒ꧀
dhêglêng dhegleng ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦼꦁ
dhêgling dhegling ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦶꦁ
dhêglo dheglo ꦝꦼꦒ꧀ꦭꦺꦴ
dhêgol dhegol ꦝꦼꦒꦺꦴꦭ꧀
dhêgrès dhegres ꦝꦼꦒꦿꦺꦱ꧀
dhêgrus dhegrus ꦝꦼꦒꦿꦸꦱ꧀
dhêgros dhegros ꦝꦼꦒꦿꦺꦴꦱ꧀
dhêkah dhekah ꦝꦼꦏꦃ
dhêkakak dhekakak ꦝꦼꦏꦏꦏ꧀
dhêkêh dhekeh ꦝꦼꦏꦼꦃ
dhêkêk dhekek ꦝꦼꦏꦼꦏ꧀
dhêkêkêl dhekekel ꦝꦼꦏꦼꦏꦼꦭ꧀
dhêkêm dhekem ꦝꦼꦏꦼꦩ꧀
dhêkêman dhekeman ꦝꦼꦏꦼꦩꦤ꧀
dhêkêr dheker ꦝꦼꦏꦼꦂ
dhêkês dhekes ꦝꦼꦏꦼꦱ꧀
dhêkêt dheket ꦝꦼꦏꦼꦠ꧀
dhêkik dhekik ꦝꦼꦏꦶꦏ꧀
dhêkis dhekis ꦝꦼꦏꦶꦱ꧀
dhêklak-dhêkluk, dhêklak dhêkluk, dhêklakdhêkluk dheklak-dhekluk, dheklak dhekluk, dheklakdhekluk ꦝꦼꦏ꧀ꦭꦏ꧀ꦝꦼꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀
dhêklarasi dheklarasi ꦝꦼꦏ꧀ꦭꦫꦱꦶ
dhêku dheku ꦝꦼꦏꦸ
dhêkukul dhekukul ꦝꦼꦏꦸꦏꦸꦭ꧀
dhêkok dhekok ꦝꦼꦏꦺꦴꦏ꧀
dhêkong dhekong ꦝꦼꦏꦺꦴꦁ
dhêkos dhekos ꦝꦼꦏꦺꦴꦱ꧀
dhêl dhel ꦝꦼꦭ꧀
dhêlak dhelak ꦝꦼꦭꦏ꧀
dhêle dhele ꦝꦼꦭꦺ
dhêlêg-dhêlêg, dhêlêg dhêlêg, dhêlêgdhêlêg dheleg-dheleg, dheleg dheleg, dhelegdheleg ꦝꦼꦊꦒ꧀ꦝꦼꦊꦒ꧀
dhêlêlêg dheleleg ꦝꦼꦊꦊꦒ꧀
dhêlês dheles ꦝꦼꦊꦱ꧀
dhêlik dhelik ꦝꦼꦭꦶꦏ꧀
dhêluk dheluk ꦝꦼꦭꦸꦏ꧀
dhêlog dhelog ꦝꦼꦭꦺꦴꦒ꧀
dhêlog-dhêlog, dhêlog dhêlog, dhêlogdhêlog dhelog-dhelog, dhelog dhelog, dhelogdhelog ꦝꦼꦭꦺꦴꦒ꧀ꦝꦼꦭꦺꦴꦒ꧀
dhêm dhem ꦝꦼꦩ꧀
mambu dhêm mambu dhem ꦩꦩ꧀ꦧꦸꦝꦼꦩ꧀
dhêmbèl dhembel ꦝꦼꦩ꧀ꦧꦺꦭ꧀
dhêmbêl dhembel ꦝꦼꦩ꧀ꦧꦼꦭ꧀
dhêmle dhemle ꦝꦼꦩ꧀ꦭꦺ
dhêmblèk dhemblek ꦝꦼꦩ꧀ꦧ꧀ꦭꦺꦏ꧀
dhêmèl dhemel ꦝꦼꦩꦺꦭ꧀
dhêmêl dhemel ꦝꦼꦩꦼꦭ꧀
dhêmêk-dhêmêk, dhêmêk dhêmêk, dhêmêkdhêmêk dhemek-dhemek, dhemek dhemek, dhemekdhemek ꦝꦼꦩꦼꦏ꧀ꦝꦼꦩꦼꦏ꧀
dhêmên dhemen ꦝꦼꦩꦼꦤ꧀
dhêmên-nyar, dhêmên nyar, dhêmênnyar dhemen-nyar, dhemen nyar, dhemennyar ꦝꦼꦩꦼꦤ꧀ꦚꦂ
dhêmit dhemit ꦝꦼꦩꦶꦠ꧀
dhêmpèl dhempel ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦺꦭ꧀
dhêmpèng dhempeng ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦺꦁ
dhêmpès dhempes ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦺꦱ꧀
dhêmpêl dhempel ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦼꦭ꧀
dhêmpil dhempil ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦶꦭ꧀
dhêmping dhemping ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦶꦁ
dhêmpit dhempit ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦶꦠ꧀
dhêmplo-dhêmplo, dhêmplo dhêmplo, dhêmplodhêmplo dhemplo-dhemplo, dhemplo dhemplo, dhemplodhemplo ꦝꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦴꦝꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦴ
dhêmpul dhempul ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦸꦭ꧀
dhêmpo dhempo ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴ
dhêmpok dhempok ꦝꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦏ꧀
dêmraga demraga ꦢꦼꦩꦿꦒ
dhêndha dhendha ꦝꦼꦤ꧀ꦝ
dhêndhêm dhendhem ꦝꦼꦤ꧀ꦝꦼꦩ꧀
dhêndhêng dhendheng ꦝꦼꦤ꧀ꦝꦼꦁ
dhêndhês dhendhes ꦝꦼꦤ꧀ꦝꦼꦱ꧀
dhêndhi dhendhi ꦝꦼꦤ꧀ꦝꦶ
dhêndhongan dhendhongan ꦝꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦔꦤ꧀
dhêng dheng ꦝꦼꦁ
dhêngak dhengak ꦝꦼꦔꦏ꧀
dhêngal-dhêngil, dhêngal dhêngil, dhêngaldhêngil dhengal-dhengil, dhengal dhengil, dhengaldhengil ꦝꦼꦔꦭ꧀ꦝꦼꦔꦶꦭ꧀
dhêngal dhengal ꦝꦼꦔꦭ꧀
dhêngat dhengat ꦝꦼꦔꦠ꧀
dhêngit dhengit ꦝꦼꦔꦶꦠ꧀
dhêngèk dhengek ꦝꦼꦔꦺꦏ꧀
dhêngèl dhengel ꦝꦼꦔꦺꦭ꧀
dhêngèngèk dhengengek ꦝꦼꦔꦺꦔꦺꦏ꧀
dhêngên dhengen ꦝꦼꦔꦼꦤ꧀
dhêngêr dhenger ꦝꦼꦔꦼꦂ
dhênggar dhenggar ꦝꦼꦁꦒꦂ
dhêngglêng dhenggleng ꦝꦼꦁꦒꦼꦁ
dhêngglong dhengglong ꦝꦼꦁꦒꦺꦴꦁ
dhênggul dhenggul ꦝꦼꦁꦒꦸꦭ꧀
dhênggung dhenggung ꦝꦼꦁꦒꦸꦁ
dhênggungan dhenggungan ꦝꦼꦁꦒꦸꦔꦤ꧀
dhênggruk dhenggruk ꦝꦼꦁꦒꦸꦏ꧀
dhêngil dhengil ꦝꦼꦔꦶꦭ꧀
dêngis dengis ꦢꦼꦔꦶꦱ꧀
dhêngit dhengit ꦝꦼꦔꦶꦠ꧀
dhêngkak dhengkak ꦝꦼꦁꦏꦏ꧀
dhêngkèk dhengkek ꦝꦼꦁꦏꦺꦏ꧀
dhêngkèt dhengket ꦝꦼꦁꦏꦺꦠ꧀
dhêngkêk dhengkek ꦝꦼꦁꦏꦼꦏ꧀
dhêngkêt dhengket ꦝꦼꦁꦏꦼꦠ꧀
dhêngklak dhengklak ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦏ꧀
dhêngklak-dhêngklik, dhêngklak dhêngklik, dhêngklakdhêngklik dhengklak-dhengklik, dhengklak dhengklik, dhengklakdhengklik ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦏ꧀ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀
dhêngklak-dhêngkluk, dhêngklak dhêngkluk, dhêngklakdhêngkluk dhengklak-dhengkluk, dhengklak dhengkluk, dhengklakdhengkluk ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦏ꧀ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀
dhêngklang dhengklang ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦁ
dhêngklèh-dhêngklèh, dhêngklèh dhêngklèh, dhêngklèhdhêngklèh dhengkleh-dhengkleh, dhengkleh dhengkleh, dhengklehdhengkleh ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦺꦃꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦺꦃ
dhêngklik-dhêngklik, dhêngklik dhêngklik, dhêngklikdhêngklik dhengklik-dhengklik, dhengklik dhengklik, dhengklikdhengklik ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀
dhêngkling dhengkling ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦶꦁ
dhêngkluk dhengkluk ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀
dhêngklok dhengklok ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦺꦴꦏ꧀
dhêngklong dhengklong ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦺꦴꦁ
dhêngkul dhengkul ꦝꦼ¦ꦏꦸꦭ꧀
dhênglêng dhengleng ꦝꦼꦔ꧀ꦭꦼꦁ
dhêp dhep ꦝꦼꦥ꧀
dhêpa dhepa ꦝꦼꦥ
dhêpaplang dhepaplang ꦝꦼꦥꦥ꧀ꦭꦁ
dhêp-dhêpan, dhêp dhêpan, dhêpdhêpan dhep-dhepan, dhep dhepan, dhepdhepan ꦝꦼꦥ꧀ꦝꦼꦥꦤ꧀
dhêpèpèl dhepepel ꦝꦼꦥꦺꦥꦺꦭ꧀
dhêpèpès dhepepes ꦝꦼꦥꦺꦥꦺꦱ꧀
dhêpès dhepes ꦝꦼꦥꦺꦱ꧀
dhêpis dhepis ꦝꦼꦥꦶꦱ꧀
dhêplok dheplok ꦝꦼꦥ꧀ꦭꦺꦴꦏ꧀
dhêpus dhepus ꦝꦼꦥꦸꦱ꧀
dhêbus dhebus ꦝꦼꦧꦸꦱ꧀
dhêpok dhepok ꦝꦼꦥꦺꦴꦏ꧀
dhêrak dherak ꦝꦼꦫꦏ꧀
dhêrdhêg dherdheg ꦝꦼꦂꦝꦼꦒ꧀
dhêrêk dherek ꦝꦼꦉꦏ꧀
dhêrik dherik ꦝꦼꦫꦶꦏ꧀
dhêrum dherum ꦝꦼꦫꦸꦩ꧀
dhêrok dherok ꦝꦼꦫꦺꦴꦏ꧀
dhêsak dhesak ꦝꦼꦱꦏ꧀
dhêsak-dhêsok, dhêsak dhêsok, dhêsakdhêsok dhesak-dhesok, dhesak dhesok, dhesakdhesok ꦝꦼꦱꦏ꧀ꦝꦼꦱꦺꦴꦏ꧀
dhêsêk dhesek ꦝꦼꦱꦼꦏ꧀
dhêsêl dhesel ꦝꦼꦱꦼꦭ꧀
dhêsuk dhesuk ꦝꦼꦱꦸꦏ꧀
dhêsok dhesok ꦝꦼꦱꦺꦴꦏ꧀
dhêstrik dhestrik ꦝꦼꦱ꧀ꦠꦿꦶꦏ꧀
dhêstha dhestha ꦝꦼꦱ꧀ꦛ
dhêsthar dhesthar ꦝꦼꦱ꧀ꦛꦂ
dhêsthi dhesthi ꦝꦼꦱ꧀ꦛꦶ
dhêt dhet ꦝꦼꦠ꧀
dhi dhi ꦝꦶ
dhi-ajêng, dhi ajêng, dhiajêng dhi-ajeng, dhi ajeng, dhiajeng ꦝꦶꦲꦗꦼꦁ
dhidhal dhidhal ꦝꦶꦝꦭ꧀
dhidhèh dhidheh ꦝꦶꦝꦺꦃ
dhidhih dhidhih ꦝꦶꦝꦶꦃ
dhidhik dhidhik ꦝꦶꦝꦶꦏ꧀
dhidhil dhidhil ꦝꦶꦝꦶꦭ꧀
dhidhis dhidhis ꦝꦶꦝꦶꦱ꧀
dhidhong dhidhong ꦝꦶꦝꦺꦴꦁ
dhigul dhigul ꦝꦶꦒꦸꦭ꧀
dhihik dhihik ꦝꦶꦲꦶꦏ꧀
dhihin dhihin ꦝꦶꦲꦶꦤ꧀
dhiyêm dhiyem ꦝꦶꦪꦼꦩ꧀
dhik dhik ꦝꦶꦏ꧀
dhikara dhikara ꦝꦶꦏꦫ
dhik-e, dhik e, dhike dhik-e, dhik e, dhike ꦝꦶꦏ꧀ꦲꦺ
dhikne dhikne ꦝꦶꦏ꧀ꦤꦺ
dhikêp dhikep ꦝꦶꦏꦼꦥ꧀
dhikêr dhiker ꦝꦶꦏꦼꦂ
dhikih dhikih ꦝꦶꦏꦶꦃ
dhikik dhikik ꦝꦶꦏꦶꦏ꧀
dhikin dhikin ꦝꦶꦏꦶꦤ꧀
dhikir dhikir ꦝꦶꦏꦶꦂ
dhikut dhikut ꦝꦶꦏꦸꦠ꧀
dhiktat dhiktat ꦝꦶꦏ꧀ꦠꦠ꧀
dhiktator dhiktator ꦝꦶꦏ꧀ꦠꦠꦺꦴꦂ
dhikte dhikte ꦝꦶꦏ꧀ꦠꦺ
dhil dhil ꦝꦶꦭ꧀
dhilêng dhileng ꦝꦶꦊꦁ
dhilman dhilman ꦝꦶꦭ꧀ꦩꦤ꧀
dhiluk dhiluk ꦝꦶꦭꦸꦏ꧀
dhimas dhimas ꦝꦶꦩꦱ꧀
dhimik dhimik ꦝꦶꦩꦶꦏ꧀
dhimin dhimin ꦝꦶꦩꦶꦤ꧀
dhimik-dhimik, dhimik dhimik, dhimikdhimik dhimik-dhimik, dhimik dhimik, dhimikdhimik ꦝꦶꦩꦶꦏ꧀ꦝꦶꦩꦶꦏ꧀
dhimpil dhimpil ꦝꦶꦩ꧀ꦥꦶꦭ꧀
dhin dhin ꦝꦶꦤ꧀
dhindhal dhindhal ꦝꦶꦤ꧀ꦝꦭ꧀
dhindhing dhindhing ꦝꦶꦤ꧀ꦝꦶꦁ
dhine dhine ꦝꦶꦤꦺ
dhinês dhines ꦝꦶꦤꦼꦱ꧀
dhing dhing ꦝꦶꦁ
dhinga dhinga ꦝꦶꦔ
dhingan dhingan ꦝꦶꦔꦤ꧀
dhingdhing dhingdhing ꦝꦶꦁꦝꦶꦁ
dhingik dhingik ꦝꦶꦔꦶꦏ꧀
dhingin dhingin ꦝꦶꦔꦶꦤ꧀
dhingkal-dhingkul, dhingkal dhingkul, dhingkaldhingkul dhingkal-dhingkul, dhingkal dhingkul, dhingkaldhingkul ꦝꦶꦁꦏꦭ꧀ꦝꦶꦁꦏꦸꦭ꧀
dhingkêl dhingkel ꦝꦶꦁꦏꦼꦭ꧀
dhingklang dhingklang ꦝꦶꦁꦏ꧀ꦭꦁ
dhingklik dhingklik ꦝꦶꦁꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀
dhingkluk dhingkluk ꦝꦶꦁꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀
dhingkul dhingkul ꦝꦶꦁꦏꦸꦭ꧀
dhingkruk dhingkruk ꦝꦶꦁꦏꦿꦸꦏ꧀
dhingkrung dhingkrung ꦝꦶꦁꦏꦿꦸꦁ
dhipan dhipan ꦝꦶꦥꦤ꧀
dhipêt dhipet ꦝꦶꦥꦼꦠ꧀
dhipik dhipik ꦝꦶꦥꦶꦏ꧀
dhipin dhipin ꦝꦶꦥꦶꦤ꧀
dhipit dhipit ꦝꦶꦥꦶꦠ꧀
dhiplikat dhiplikat ꦝꦶꦥ꧀ꦭꦶꦏꦠ꧀
dhiploma dhiploma ꦝꦶꦥ꧀ꦭꦺꦴꦩ
dhipo dhipo ꦝꦶꦥꦺꦴ
dhir dhir ꦝꦶꦂ
dhirèksi dhireksi ꦝꦶꦫꦺꦏ꧀ꦱꦶ
dhirèktur dhirektur ꦝꦶꦫꦺꦏ꧀ꦠꦸꦂ
dhiri dhiri ꦝꦶꦫꦶ
dhis dhis ꦝꦶꦱ꧀
dhisik dhisik ꦝꦶꦱꦶꦏ꧀
dhisin dhisin ꦝꦶꦱꦶꦤ꧀
dhisit dhisit ꦝꦶꦱꦶꦠ꧀
dhistrik dhistrik ꦝꦶꦱ꧀ꦠꦿꦶꦏ꧀
dhit dhit ꦝꦶꦠ꧀
Dhit Dhit ꦝꦶꦠ꧀
Dhitslan Dhitslan ꦝꦶꦠ꧀ꦱ꧀ꦭꦤ꧀
dhito dhito ꦝꦶꦠꦺꦴ
dhithing dhithing ꦝꦶꦛꦶꦁ
dhiwut dhiwut ꦝꦶꦮꦸꦠ꧀
dhuble dhuble ꦝꦸꦧ꧀ꦭꦺ
dhudha dhudha ꦝꦸꦝ
dhudha bangsong dhudha bangsong ꦝꦸꦝꦧꦁꦱꦺꦴꦁ
dhudha bantat dhudha bantat ꦝꦸꦝꦧꦤ꧀ꦠꦠ꧀
dhudha bocah dhudha bocah ꦝꦸꦝꦧꦺꦴꦕꦃ
dhudhah dhudhah ꦝꦸꦝꦃ
dhudhak dhudhak ꦝꦸꦝꦏ꧀
dhudha kalung dhudha kalung ꦝꦸꦝꦏꦭꦸꦁ
dhudha kawuk dhudha kawuk ꦝꦸꦝꦏꦮꦸꦏ꧀
dhudha kêmbang dhudha kembang ꦝꦸꦝꦏꦼꦩ꧀ꦧꦁ
dhudhan dhudhan ꦝꦸꦝꦤ꧀
dhudha ngasag dhudha ngasag ꦝꦸꦝꦔꦱꦒ꧀
dhudha wangkot dhudha wangkot ꦝꦸꦝꦮꦁꦏꦺꦴꦠ꧀
dhudhat dhudhat ꦝꦸꦝꦠ꧀
dhudhèt dhudhet ꦝꦸꦝꦺꦠ꧀
dhudha calak dhudha calak ꦝꦸꦝꦕꦭꦏ꧀
dhudhuh dhudhuh ꦝꦸꦝꦸꦃ
dhudhuk dhudhuk ꦝꦸꦝꦸꦏ꧀
dhudhuk lumpur dhudhuk lumpur ꦝꦸꦝꦸꦏ꧀ꦭꦸꦩ꧀ꦥꦸꦂ
dhudhul dhudhul ꦝꦸꦝꦸꦭ꧀
dhudhut dhudhut ꦝꦸꦝꦸꦠ꧀
dhug dhug ꦝꦸꦒ꧀
dhugal dhugal ꦝꦸꦒꦭ꧀
dhugdhag dhugdhag ꦝꦸꦒ꧀ꦝꦒ꧀
dhugdhèng dhugdheng ꦝꦸꦒ꧀ꦝꦺꦁ
dhugdhug dhugdhug ꦝꦸꦒ꧀ꦝꦸꦒ꧀
dhugêl dhugel ꦝꦸꦒꦼꦭ꧀
dhugulan dhugulan ꦝꦸꦒꦸꦭꦤ꧀
dhuh dhuh ꦝꦸꦃ
dhuhak dhuhak ꦝꦸꦲꦏ꧀
dhuhun dhuhun ꦝꦸꦲꦸꦤ꧀
dhuhung dhuhung ꦝꦸꦲꦸꦁ
dhuhur dhuhur ꦝꦸꦲꦸꦂ
dhuyung dhuyung ꦝꦸꦪꦸꦁ
dhuk dhuk ꦝꦸꦏ꧀
dhukan dhukan ꦝꦸꦏꦤ꧀
dhudhuk dhudhuk ꦝꦸꦝꦸꦏ꧀
dhukil dhukil ꦝꦸꦏꦶꦭ꧀
dhukir dhukir ꦝꦸꦏꦶꦂ
dhuku dhuku ꦝꦸꦏꦸ
dhukuh dhukuh ꦝꦸꦏꦸꦃ
dhukuhan dhukuhan ꦝꦸꦏꦸꦲꦤ꧀
dhukun dhukun ꦝꦸꦏꦸꦤ꧀
dhukur dhukur ꦝꦸꦏꦸꦂ
dhukut dhukut ꦝꦸꦏꦸꦠ꧀
dhukut kruwut dhukut kruwut ꦝꦸꦏꦸꦠ꧀ꦏꦿꦸꦮꦸꦠ꧀
dhul dhul ꦝꦸꦭ꧀
dhulang dhulang ꦝꦸꦭꦁ
dhuma dhuma ꦝꦸꦩ
dhumatêng dhumateng ꦝꦸꦩꦠꦼꦁ
dhumbul dhumbul ꦝꦸꦩ꧀ꦧꦸꦭ꧀
dhumil dhumil ꦝꦸꦩꦶꦭ꧀
dhumpak dhumpak ꦝꦸꦩ꧀ꦥꦏ꧀
dhumpal dhumpal ꦝꦸꦩ꧀ꦥꦭ꧀
dhumpil dhumpil ꦝꦸꦩ꧀ꦥꦶꦭ꧀
dhumpyuk dhumpyuk ꦝꦸꦩ꧀ꦥꦾꦸꦏ꧀
dhun dhun ꦝꦸꦤ꧀
dhunak dhunak ꦝꦸꦤꦏ꧀
dhundhunan dhundhunan ꦝꦸꦤ꧀ꦝꦸꦤꦤ꧀
dhundhung dhundhung ꦝꦸꦤ꧀ꦝꦸꦁ
dhung dhung ꦝꦸꦁ
dhungdhungprong dhungdhungprong ꦝꦸꦁꦝꦸꦁꦥꦿꦺꦴꦁ
dhungkah dhungkah ꦝꦸꦁꦏꦃ
dhungkar dhungkar ꦝꦸꦁꦏꦂ
dhungkèl dhungkel ꦝꦸꦁꦏꦺꦭ꧀
dhungkil dhungkil ꦝꦸꦁꦏꦶꦭ꧀
dhungkir dhungkir ꦝꦸꦁꦏꦶꦂ
dhungklak dhungklak ꦝꦸꦁꦏ꧀ꦭꦏ꧀
dhungklèh dhungkleh ꦝꦸꦁꦏ꧀ꦭꦺꦃ
dhungkluk dhungkluk ꦝꦸꦁꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀
dhungkul dhungkul ꦝꦸꦁꦏꦸꦭ꧀
dhungkrah dhungkrah ꦝꦸꦁꦏꦿꦃ
dhungkruk dhungkruk ꦝꦸꦁꦏꦿꦸꦏ꧀
dhungu dhungu ꦝꦸꦔꦸ
dhungsak dhungsak ꦝꦸꦁꦱꦏ꧀
dhungsal dhungsal ꦝꦸꦁꦱꦭ꧀
dhungsang dhungsang ꦝꦸꦁꦱꦁ
dhungsil dhungsil ꦝꦸꦁꦱꦶꦭ꧀
dhungsir dhungsir ꦝꦸꦁꦱꦶꦂ
dhupak dhupak ꦝꦸꦥꦏ꧀
dhuplak dhuplak ꦝꦸꦥ꧀ꦭꦏ꧀
dhur dhur ꦝꦸꦂ
dhurit dhurit ꦝꦸꦫꦶꦠ꧀
dhurlup dhurlup ꦝꦸꦂꦭꦸꦥ꧀
dhurlopên dhurlopen ꦝꦸꦂꦭꦺꦴꦥꦼꦤ꧀
dhus dhus ꦝꦸꦱ꧀
dhusir dhusir ꦝꦸꦱꦶꦂ
dhusun dhusun ꦝꦸꦱꦸꦤ꧀
dhustha dhustha ꦝꦸꦱ꧀ꦛ
dhusthi dhusthi ꦝꦸꦱ꧀ꦛꦶ
dhucung dhucung ꦝꦸꦕꦸꦁ
dhuwak dhuwak ꦝꦸꦮꦏ꧀
dhuwèl dhuwel ꦝꦸꦮꦺꦭ꧀
dhuwêl dhuwel ꦝꦸꦮꦼꦭ꧀
dhuwêt dhuwet ꦝꦸꦮꦼꦠ꧀
dhuwik dhuwik ꦝꦸꦮꦶꦏ꧀
dhuwit dhuwit ꦝꦸꦮꦶꦠ꧀
dhuwung dhuwung ꦝꦸꦮꦸꦁ
dhuwur dhuwur ꦝꦸꦮꦸꦂ
dhuwuran dhuwuran ꦝꦸꦮꦸꦫꦤ꧀
dhuwok dhuwok ꦝꦸꦮꦺꦴꦏ꧀
dhuwowog dhuwowog ꦝꦸꦮꦺꦴꦮꦺꦴꦒ꧀
dho dho ꦝꦺꦴ
dhobêl dhobel ꦝꦺꦴꦧꦼꦭ꧀
dhobis dhobis ꦝꦺꦴꦧꦶꦱ꧀
dhoble dhoble ꦝꦺꦴꦧ꧀ꦭꦺ
dhodhal-dhadhil, dhodhal dhadhil, dhodhaldhadhil dhodhal-dhadhil, dhodhal dhadhil, dhodhaldhadhil ꦝꦺꦴꦝꦭ꧀ꦝꦝꦶꦭ꧀
dhodhal-dhodhèl, dhodhal dhodhèl, dhodhaldhodhèl dhodhal-dhodhel, dhodhal dhodhel, dhodhaldhodhel ꦝꦺꦴꦝꦭ꧀ꦝꦺꦴꦝꦺꦭ꧀
dhodhèt dhodhet ꦝꦺꦴꦝꦺꦠ꧀
dhodhog dhodhog ꦝꦺꦴꦝꦺꦴꦒ꧀
dhodhok dhodhok ꦝꦺꦴꦝꦺꦴꦏ꧀
dhodhok acung-acung dhodhok acung-acung ꦝꦺꦴꦝꦺꦴꦏ꧀ꦲꦕꦸꦁꦲꦕꦸꦁ
dhodhos dhodhos ꦝꦺꦴꦝꦺꦴꦱ꧀
dhodhot dhodhot ꦝꦺꦴꦝꦺꦴꦠ꧀
dhog dhog ꦝꦺꦴꦒ꧀
dhogjêr dhogjer ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦗꦼꦂ
dhogjur dhogjur ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦗꦸꦂ
dhogdhèng dhogdheng ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦝꦺꦁ
dhogèr dhoger ꦝꦺꦴꦒꦺꦂ
dhoglag-dhaglig, dhoglag dhaglig, dhoglagdhaglig dhoglag-dhaglig, dhoglag dhaglig, dhoglagdhaglig ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦭꦒ꧀ꦝꦒ꧀ꦭꦶꦒ꧀
dhoglèg-dhoglèg, dhoglèg dhoglèg, dhoglègdhoglèg dhogleg-dhogleg, dhogleg dhogleg, dhoglegdhogleg ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦭꦺꦒ꧀ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦭꦺꦒ꧀
dhoglèng dhogleng ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦭꦺꦁ
dhogling dhogling ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦭꦶꦁ
dhoglong dhoglong ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦭꦺꦴꦁ
dhoglong-dhoglong, dhoglong dhoglong, dhoglongdhoglong dhoglong-dhoglong, dhoglong dhoglong, dhoglongdhoglong ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦭꦺꦴꦁꦝꦺꦴꦒ꧀ꦭꦺꦴꦁ
dhogol dhogol ꦝꦺꦴꦒꦺꦴꦭ꧀
dhograg dhograg ꦝꦺꦴꦒꦿꦒ꧀
dhogrèg dhogreg ꦝꦺꦴꦒꦿꦺꦒ꧀
dhogcur dhogcur ꦝꦺꦴꦒ꧀ꦕꦸꦂ
dhoyok dhoyok ꦝꦺꦴꦪꦺꦴꦏ꧀
dhoyong dhoyong ꦝꦺꦴꦪꦺꦴꦁ
dhok dhok ꦝꦺꦴꦏ꧀
dhokar dhokar ꦝꦺꦴꦏꦂ
dhokdhokan dhokdhokan ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦝꦺꦴꦏꦤ꧀
dhokèr dhoker ꦝꦺꦴꦏꦺꦂ
dhokkur dhokkur ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦏꦸꦂ
dhoklonyo dhoklonyo ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦭꦺꦴꦚꦺꦴ
dhokur dhokur ꦝꦺꦴꦏꦸꦂ
dhoko dhoko ꦝꦺꦴꦏꦺꦴ
dhokoh dhokoh ꦝꦺꦴꦏꦺꦴꦃ
dhokot dhokot ꦝꦺꦴꦏꦺꦴꦠ꧀
dhoktêr dhokter ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂ
dhoktêr Jawa dhokter Jawa ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂꦗꦮ
dhoktêr gula dhokter gula ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂꦒꦸꦭ
dhoktêr kewan dhokter kewan ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂꦏꦺꦮꦤ꧀
dholog dholog ꦝꦺꦴꦭꦺꦴꦒ꧀
dhom dhom ꦝꦺꦴꦩ꧀
dhoman-dhoman, dhoman dhoman, dhomandhoman dhoman-dhoman, dhoman dhoman, dhomandhoman ꦝꦺꦴꦩꦤ꧀ꦝꦺꦴꦩꦤ꧀
dhomas dhomas ꦝꦺꦴꦩꦱ꧀
dhompèl dhompel ꦝꦺꦴꦩ꧀ꦥꦺꦭ꧀
dhompèt dhompet ꦝꦺꦴꦩ꧀ꦥꦺꦠ꧀
dhompyok dhompyok ꦝꦺꦴꦩ꧀ꦥꦾꦺꦴꦏ꧀
dhompyong dhompyong ꦝꦺꦴꦩ꧀ꦥꦾꦺꦴꦁ
dhomplèng dhompleng ꦝꦺꦴꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦁ
dhompo dhompo ꦝꦺꦴꦩ꧀ꦥꦺꦴ
dhompol dhompol ꦝꦺꦴꦩ꧀ꦥꦺꦴꦭ꧀
dhondhang dhondhang ꦝꦺꦴꦤ꧀ꦝꦁ
dhono dhono ꦝꦺꦴꦤꦺꦴ
dhong dhong ꦝꦺꦴꦁ
dhongdhang dhongdhang ꦝꦺꦴꦁꦝꦁ
dhongdhangan dhongdhangan ꦝꦺꦴꦁꦝꦔꦤ꧀
dhongdhing dhongdhing ꦝꦺꦴꦁꦝꦶꦁ
dhongdhongan dhongdhongan ꦝꦺꦴꦁꦝꦺꦴꦔꦤ꧀
dhonge dhonge ꦝꦺꦴꦔꦺ
dhongglèng dhonggleng ꦝꦺꦴꦁꦒꦺꦁ
dhongkah dhongkah ꦝꦺꦴꦁꦏꦃ
dhongkal dhongkal ꦝꦺꦴꦁꦏꦭ꧀
dhongkèl dhongkel ꦝꦺꦴꦁꦏꦺꦭ꧀
dhongkèr dhongker ꦝꦺꦴꦁꦏꦺꦂ
dhongklak dhongklak ꦝꦺꦴꦁꦏ꧀ꦭꦏ꧀
dhongklèh dhongkleh ꦝꦺꦴꦁꦏ꧀ꦭꦺꦃ
dhongkloh-dhongkloh, dhongkloh dhongkloh, dhongklohdhongkloh dhongkloh-dhongkloh, dhongkloh dhongkloh, dhongklohdhongkloh ꦝꦺꦴꦁꦏ꧀ꦭꦺꦴꦃꦝꦺꦴꦁꦏ꧀ꦭꦺꦴꦃ
dhongkok dhongkok ꦝꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦏ꧀
dhongkol dhongkol ꦝꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦭ꧀
dhongkrah dhongkrah ꦝꦺꦴꦁꦏꦿꦃ
dhongkrak dhongkrak ꦝꦺꦴꦁꦏꦿꦏ꧀
dhongkroh dhongkroh ꦝꦺꦴꦁꦏꦿꦺꦴꦃ
dhongkrok dhongkrok ꦝꦺꦴꦁꦏꦿꦺꦴꦏ꧀
dhongkrong dhongkrong ꦝꦺꦴꦁꦏꦿꦺꦴꦁ
dhongoh dhongoh ꦝꦺꦴꦔꦺꦴꦃ
dhongok dhongok ꦝꦺꦴꦔꦺꦴꦏ꧀
dhongol dhongol ꦝꦺꦴꦔꦺꦴꦭ꧀
dhongsok dhongsok ꦝꦺꦴꦁꦱꦺꦴꦏ꧀
dhop dhop ꦝꦺꦴꦥ꧀
dhopèt dhopet ꦝꦺꦴꦥꦺꦠ꧀
dhopok dhopok ꦝꦺꦴꦥꦺꦴꦏ꧀
dhoprok dhoprok ꦝꦺꦴꦥꦿꦺꦴꦏ꧀
dhor dhor ꦝꦺꦴꦂ
dhorèng dhoreng ꦝꦺꦴꦫꦺꦁ
dhorit dhorit ꦝꦺꦴꦫꦶꦠ꧀
dhorong dhorong ꦝꦺꦴꦫꦺꦴꦁ
dhos dhos ꦝꦺꦴꦱ꧀
dhoso dhoso ꦝꦺꦴꦱꦺꦴ
dhosok dhosok ꦝꦺꦴꦱꦺꦴꦏ꧀
dhosot dhosot ꦝꦺꦴꦱꦺꦴꦠ꧀
dhot dhot ꦝꦺꦴꦠ꧀
dhocang dhocang ꦝꦺꦴꦕꦁ
dhocèng dhoceng ꦝꦺꦴꦕꦺꦁ
dhocêng dhoceng ꦝꦺꦴꦕꦼꦁ
dhothong dhothong ꦝꦺꦴꦛꦺꦴꦁ
dhothor dhothor ꦝꦺꦴꦛꦺꦴꦂ
dhowah-dhowah, dhowah dhowah, dhowahdhowah dhowah-dhowah, dhowah dhowah, dhowahdhowah ꦝꦺꦴꦮꦃꦝꦺꦴꦮꦃ
dhowak-dhowak, dhowak dhowak, dhowakdhowak dhowak-dhowak, dhowak dhowak, dhowakdhowak ꦝꦺꦴꦮꦏ꧀ꦝꦺꦴꦮꦏ꧀
dhowan dhowan ꦝꦺꦴꦮꦤ꧀
dhowang dhowang ꦝꦺꦴꦮꦁ
dhowèk-dhowèk, dhowèk dhowèk, dhowèkdhowèk dhowek-dhowek, dhowek dhowek, dhowekdhowek ꦝꦺꦴꦮꦺꦏ꧀ꦝꦺꦴꦮꦺꦏ꧀
dhowèl-dhowèl, dhowèl dhowèl, dhowèldhowèl dhowel-dhowel, dhowel dhowel, dhoweldhowel ꦝꦺꦴꦮꦺꦭ꧀ꦝꦺꦴꦮꦺꦭ꧀
dhradhag dhradhag ꦝꦿꦝꦒ꧀
dhradhasan dhradhasan ꦝꦿꦝꦱꦤ꧀
dhradhatan dhradhatan ꦝꦿꦝꦠꦤ꧀
dhradhil dhradhil ꦝꦿꦝꦶꦭ꧀
dhrakalan dhrakalan ꦝꦿꦏꦭꦤ꧀
dhrandhang dhrandhang ꦝꦿꦤ꧀ꦝꦁ
dhrastha dhrastha ꦝꦿꦱ꧀ꦛ
dhrawul dhrawul ꦝꦿꦮꦸꦭ꧀
dhrèkèl dhrekel ꦝꦿꦺꦏꦺꦭ꧀
dhrèndhèngan dhrendhengan ꦝꦿꦺꦤ꧀ꦝꦺꦔꦤ꧀
dhrèngkol dhrengkol ꦝꦿꦺꦁꦏꦺꦴꦭ꧀
dhrêdhêg dhredheg ꦝꦽꦝꦼꦒ꧀
dhrêdhêt dhredhet ꦝꦽꦝꦼꦠ꧀
dhrêmplah dhremplah ꦝꦽꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦃ
dhrêsêl dhresel ꦝꦽꦱꦼꦭ꧀
dhrêstha dhrestha ꦝꦽꦱ꧀ꦛ
dhridhil dhridhil ꦝꦿꦶꦝꦶꦭ꧀
dhridhis dhridhis ꦝꦿꦶꦝꦶꦱ꧀
dhridhit dhridhit ꦝꦿꦶꦝꦶꦠ꧀
dhrindhil dhrindhil ꦝꦿꦶꦤ꧀ꦝꦶꦭ꧀
dhrudhul dhrudhul ꦝꦿꦸꦝꦸꦭ꧀
dhrudhus dhrudhus ꦝꦿꦸꦝꦸꦱ꧀
dhrudhut dhrudhut ꦝꦿꦸꦝꦸꦠ꧀
dhrusul dhrusul ꦝꦿꦸꦱꦸꦭ꧀
dhrodhog dhrodhog ꦝꦿꦺꦴꦝꦺꦴꦒ꧀
dhrodhos dhrodhos ꦝꦿꦺꦴꦝꦺꦴꦱ꧀
dhwa dhwa
dhwani dhwani ꦝꦤꦶ
dhwasta dhwasta ꦝꦱ꧀ꦠ
dhyaksa dhyaksa ꦝꦏ꧀ꦱ
dhyam dhyam ꦝꦩ꧀